* 'Personal Portfolio' is de naam die door de distributeur ING België nv gebruikt wordt voor de compartimenten ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio.
Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Personal Portfolio is een compartiment met onbeperkte looptijd van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio dat gediversifieerd belegt in aandelen, obligaties en vastgoed.

Personal Portfolio bestaat uit drie compartimenten – White, Yellow en Orange. Elk compartiment stemt overeen met een specifiek beleggersprofiel1 (defensief, neutraal of dynamisch). De gewichten in aandelen, obligaties en onroerende waarden hangen af van het profiel.

Dynamisch profiel: Personal Porfolio Orange

Dynamisch profiel: Personal Porfolio Orange

Personal Portfolio Orange richt zich meer bepaald tot beleggers met een dynamisch risicoprofiel2. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen (70% bij de oprichting van het compartiment).

1 Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor het betrokken product. Als het product niet geschikt is voor u, moet ze u dat meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt geleverd.
Strategie

Strategie

Personal Portfolio Orange is bestemd voor beleggers die gediversifieerd en internationaal willen beleggen via een portefeuille van beleggingsfondsen2 die door de specialisten van NN Investment Partners geselecteerd worden.
Dit compartiment is geschikt voor beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van instellingen voor collectieve belegging in aandelen, aangevuld met instellingen voor collectieve belegging in obligaties en geldmarktproducten.

2 Met fonds bedoelen we een compartiment van een bevek.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille (30-06-2020)

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Personal Portfolio Orange

De markten:

 • Het herstel op de financiële markten zette zich ook in juni door, maar een rustige rit was het allesbehalve. Na een blitzstart voor risicovolle activa zorgde de onheilspellende toon van Fed-voorzitter Powell ver mogelijke lange termijnschade aan de economie voor een forse knauw in de risicoappetijt bij beleggers. Ook het coronanieuws werd minder gunstig, vooral in het zuiden van de VS en bepaalde opkomende markten. Maar de geleidelijke heropening van de Westerse economieën zorgde ervoor dat de economische cijfers verder herstelden van de enorme klap. Dit was onder meer zichtbaar in aantrekkende vertrouwensindicatoren bij bedrijfsleiders en consumenten of in de beter dan verwachte jobcijfers. Tegelijkertijd werden de fiscale steunmaatregelen nog verder opgetrokken met extra budgetten in Japan, Duitsland en Frankrijk en ook centrale banken voegden in juni extra liquiditeit toe. De aantrekkende economie en de overtuiging dat de fiscale en monetaire beleidsmakers klaarstaan om verder bij te springen indien nodig haalden uiteindelijk de bovenhand.
 • In deze context wonnen wereldwijde aandelen 2,2% in juni. Amerikaanse aandelen hinkten wat achterop omwille van het verontrustende virusnieuws in economisch belangrijke staten zoals Texas en Californië. De opkomende markten3 en de eurozone presteerden het best.
 • Vastgoedaandelen waren erg volatiel en boekten uiteindelijk een beperkte winst, terwijl de brede grondstoffenmarkt onder leiding van de cyclische4 grondstoffensegmenten iets meer terrein won.
 • De staatsobligatiemarkten waren wat onrustig in aanloop naar de vergaderingen van de Fed en de Europese Central Bank (ECB). Maar de extra monetaire maatregelen en de ongunstige coronaontwikkelingen in sommige delen van de wereld duwden de obligatierentes weer omlaag in de tweede helft van de maand. Zo eindigde de Duitse 10-jaarsrente uiteindelijk iets lager. Italiaanse staatsobligaties bleven in trek. En al bij al wonnen eurostaatsobligaties 1% in juni. Risicovolle obligaties wonnen vooral terrein in de eerste helft van de maand om daarna wat te stabiliseren.

De strategie:

 • Omwille van aantrekkende economische cijfers, verbeterend coronanieuws en aanhoudende stimuli verhoogde het compartiment in de eerste dagen van juni de aandelenoverweging nog wat meer. De blitzstart van risicovolle activa en het verslechterende nieuws onder het virusfront deed het compartiment na de eerste week van juni echter alweer naar een kleine aandelenoverweging terugschalen. Binnen het aandelengedeelte werd de overweging in Amerikaanse aandelen gevoelig afgebouwd en opende het compartiment opnieuw een positie in de MSCI China. Ook de weging in de Eurozone werd duidelijk verhoogd, terwijl de overweging in Japan wat werd teruggeschroefd.
 • Langs obligatiezijde verhoogde het compartiment in de loop van juni de bescherming tegen groei- en coronategenvallers door opnieuw de weging in Duitse en Amerikaanse staatsobligaties wat op te trekken. De voorkeur voor risicovolle obligaties werd nog wat verder uitgebreid.
 • De weging in vastgoedaandelen werd eerst wat verhoogd, maar daarna weer teruggeschroefd tot een duidelijke onderweging. Ook de blootstelling aan grondstoffen daalde licht in juni. Het cash-gedeelte werd nog iets negatiever.

3 Een groeiland is een land waarvan het bruto binnenlands product lager is dan dat van een ontwikkeld land. De groeilanden zijn ontwikkelingslanden die zijn geëvolueerd. China, India, Indonesië en ook Latijns-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Argentinië worden doorgaans als groeiland beschouwd.
4 Aandelen van bedrijven waarvan de activiteiten gevoelig zijn voor conjunctuurbewegingen en/of de winstgevendheid onderhevig is aan meer dan gebruikelijke schommelingen.

Kwartaalrapport - video

Portefeuille

Portefeuille

Standaardallocatie

20,00% Obligaties
70,00% Aandelen
10,00% Vastgoed

Huidige activa-allocatie

22,70% Obligaties
72,50% Aandelen
4,80% Vastgoed
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 30/06/2020

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
NIW - netto-inventariswaarde
410,46 EUR
03/08/2020
BE0947717279
Eerste NIW 250,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 03/08/2020
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 30/06/2020

6,3% 3,7% 4,1% 2,8%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 30/06/2020

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
NIW - netto-inventariswaarde
1.220,83 EUR
04/08/2020
BE0947716263
Eerste NIW 1.000,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 04/08/2020
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 30/06/2020

6,3% 3,7% 4,1% 2,8%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Dividenden

Couponnummer 1 2 3 4 5
Bruto 16,00 EUR 20,00 EUR 22,00 EUR 21,00 EUR 25,00 EUR
Netto 13,20 EUR 17,00 EUR 18,70 EUR 17,85 EUR 19,75 EUR
12/02/2009 11/02/2010 11/02/2011 22/12/2011 22/12/2012
Couponnummer 6 7 8 9 10
Bruto 27,00 EUR 27,00 EUR 25,00 EUR 24,00 EUR 28,00 EUR
Netto 21,33 EUR 21,33 EUR 18,75 EUR 17,52 EUR 19,60 EUR
20/12/2013 20/12/2014 17/12/2015 22/12/2016 21/12/2017
Couponnummer 11 12 - - -
Bruto 30,00 EUR 30,00 EUR - - -
Netto 21,00 EUR 21,00 EUR - - -
20/12/2018 20/12/2019 - - -
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,58% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarloon

Beurstaks:

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten (of conversiekosten): kapitalisatieaandelen 1,32% (maximaal 4.000 euro), uitkeringsaandelen 0%

Fiscaliteit:

 • De meerwaarden zijn belastbaar in toepassing van artikel 19bis WIB 92. Het is mogelijk dat het compartiment voor meer dan 10% in effecten die recht geven op een 'rentebetaling' belegt, waardoor de meerwaarde aan 30% belastbaar is.
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van uitkeringsaandelen voor beleggers Belgische inwoners.
 • Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een "welbepaalde Amerikaanse persoon" (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA.
Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website nnip.be.
Actief beheerd

Actief beheerd

De beheerders van Personal Portfolio volgen de financiële actualiteit op de voet. Zo kunnen zij proactief reageren op onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst.

De specialisten van NN Investment Partners selecteren voor u de best beheerde compartimenten binnen het gamma en spelen optimaal in op opportuniteiten die de internationale markten bieden. Bij de selectie van een compartiment kijkt NN IP onder meer naar de expertise van de beheerders en naar de regelmaat van de prestaties.

Drie profielen

Drie profielen

Personal Portfolio bestaat in drie profielen:

 • White voor gematigde beleggers
 • Yellow voor neutrale of 'goede huisvader'-beleggers
 • Orange voor dynamische beleggers
Erkend door onafhankelijke analisten

Erkend door onafhankelijke analisten

Personal Portfolio Orange kan ook prat gaan op een hoge rating bij Morningstar4, een onafhankelijke vennootschap die gespecialiseerd is in de audit van beleggingsfondsen. Op 30 november 2015 heeft Personal Portfolio Orange vier sterren, dat is de tweede beste score.

Globaal risicobeheer

Globaal risicobeheer

In woelige periodes is het belangrijk te kunnen rekenen op een geperfectioneerd en compleet risicobeheer. Dat vertaalt zich in een voldoende diversifiëring en een continue follow-up van de portefeuille. Daardoor schommelen de koersen minder en wordt het risico dus beter beheerd.

4 Achter de Morningstar-rating schuilt een wiskundige formule die het rendement in het verleden van een beleggingsfonds aanpast aan de kosten en het risico. Een fonds dat mooie prestaties boekt zonder overdreven risico te nemen of zonder overdreven hoge kosten aan te rekenen, scoort goed. Op basis van die score worden alle fondsen in hun Morningstar-categorie ondergebracht. De 10% hoogste scores krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% heeft vier sterren, de 35% in het midden drie sterren, de volgende 22,5% twee sterren en de 10% slechtste scores moet genoegen nemen met slechts één ster. Meer info over de ratings vindt u op www.morningstar.be of bij uw financiële dienstverlener.
Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als hoog beschouwd: het compartiment belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke risico's van dit type beleggingen.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het compartiment is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Wisselkoersrisico

Wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico wordt als hoog beschouwd. Het compartiment belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het compartiment.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit compartiment. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.nnip.be. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans. De financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium.

Nog vragen?

Neem contact op