* 'Personal Portfolio' is de naam die door de distributeur ING België nv gebruikt wordt voor de compartimenten ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio.
Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel

Personal Portfolio is een compartiment met onbeperkte looptijd van de bevek naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio dat gediversifieerd belegt in aandelen, obligaties en vastgoed.

Personal Portfolio bestaat uit drie compartimenten – White, Yellow en Orange. Elk compartiment stemt overeen met een specifiek beleggersprofiel1 (defensief, neutraal of dynamisch). De gewichten in aandelen, obligaties en onroerende waarden hangen af van het profiel.

Dynamisch profiel: Personal Porfolio Orange

Dynamisch profiel: Personal Porfolio Orange

Personal Portfolio Orange richt zich meer bepaald tot beleggers met een dynamisch risicoprofiel2. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen (70% bij de oprichting van het compartiment).

1 Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico's ervan goed begrijpt. Als de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt voor het betrokken product. Als het product niet geschikt is voor u, moet ze u dat meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt geleverd.
Strategie

Strategie

Personal Portfolio Orange is bestemd voor beleggers die gediversifieerd en internationaal willen beleggen via een portefeuille van beleggingsfondsen2 die door de specialisten van NN Investment Partners geselecteerd worden.
Dit compartiment is geschikt voor beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van instellingen voor collectieve belegging in aandelen, aangevuld met instellingen voor collectieve belegging in obligaties en geldmarktproducten.

2 Met fonds bedoelen we een compartiment van een bevek.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille (31-03-2020)

De beleggingsstrategie van NN Investment Partners wordt toegepast in Personal Portfolio Orange

De markten:

 • In maart zorgde de verspreiding van het coronavirus buiten China voor de snelste daling ooit op de aandelenmarkten en zelfs veilige staatsobligaties zetten een negatief resultaat neer. Om langdurige schade aan bedrijven, het financiële systeem en de samenleving te voorkomen, grepen beleidsmakers massaal in. Tal van centrale banken verlaagden hun basisrente en kondigden omvangrijke opkoopprogramma’s aan. Tegelijkertijd stelden regeringen in sneltempo reusachtige fiscale steunpakketten samen om bedrijven en particulieren te helpen om te gaan met cashflowproblemen of inkomensverlies. Dankzij die initiatieven was er een gedeeltelijk herstel van de risicobereidheid tijdens de laatste tien dagen van de maand. Het blijft echter onzeker of deze positievere stemming de komende weken zal overleven.
 • Wereldwijde aandelen doken in deze context eerst zo’n 25% lager, maar na een forse rebound eind maart kwam het maandverlies uiteindelijk uit op 13,4%. Alle regio’s deelden in de klappen.
 • Vastgoedaandelen  verloren meer dan 20% door de vrees voor dalende huurinkomsten en langdurige leegstand. Grondstoffen stonden onder druk door de ineenstorting van de olieprijzen.
 • Zelfs veilige staatsobligaties kregen in de loop van maart te maken met marktstress, ingegeven door de vrees voor oplopende begrotingstekorten en de grote vraag naar cash. De Duitse 10-jaarsrente liep midden maart op tot -0,2%, maar eindigde uiteindelijk nagenoeg onveranderd op -0,5%. Italiaanse en Spaanse staatsobligaties stonden onder druk. En al bij al verloren Eurostaatsobligaties 2,6% in maart.

De strategie:

 • Bij de eerste nieuwsberichten over de uitbraak van het virus in Europa had het compartiment de risicoposities al gevoelig afgebouwd en de beleggingen in staatsobligaties opgebouwd.
  Als bescherming tegen de toegenomen groeirisico’s behielde het compartiment tijdens de eerste 2 weken van maart de lichte voorkeur voor kwaliteitsvolle3 staatsobligaties.
  In de derde week van maart zorgde de grote vraag naar cash ook voor forse prijsdalingen binnen staatsobligaties. Het compartiment schroefde daarom de weging in staatspapier wat terug.
  Na de extra maatregelen van de centrale banken besloot het compartiment om de weging in veilige staatsobligaties weer wat op te trekken.
  Binnen dit segment heeft het compartiment nog steeds een voorkeur voor de VS, Australië en Canada. De weging in risicovolle obligaties werd licht uitgebreid, door nog meer nadruk te leggen op kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties.

 • In de eerste weken van maart ging het compartiment door met de stelselmatige afbouw van de aandelenweging.
  Op 20 maart kocht het compartiment voor het eerst sinds de coronaturbulentie aandelen bij. De aandelenmarkten waren toen immers met meer dan 30% teruggevallen sinds de februari- piek, terwijl de positionerings- en flowindicatoren betere signalen begonnen af te geven.
  De aandelenweging blijft echter licht onderwogen want het is te vroeg voor een structureel herstel van de aandelenmarkten.
  Binnen aandelen heeft het compartiment de regionale voorkeur voor de VS gevoelig afgebouwd en het gewicht in Japanse aandelen wat verhoogd.
 • De vastgoedweging werd wat afgebouwd.
 • Het cash-gedeelte is negatief want we beschermen ons tegen neerwaartse groeirisico’s via futures op staatspapier.

3 Of Investment Grade: Ratingagentschappen kennen scores toe als maatstaf voor de kredietwaardigheid van een uitgever van financiële instrumenten. Op basis van de toegekende score wordt hij beschouwd als Investment Grade of non-Investment Grade. Ook aan financiële instrumenten kunnen deze scores toegekend worden. In de categorie Investment Grade wordt de kredietwaardigheid doorgaans als goed beschouwd en gaat men er van uit dat de capaciteit om financiële verplichtingen na te komen hoog is. De kans om terugbetaald te worden op de vervaldag is dus groot.

Kwartaalrapport - video

Portefeuille

Portefeuille

Standaardallocatie

20,00% Obligaties
70,00% Aandelen
10,00% Vastgoed

Huidige activa-allocatie

26,80% Obligaties
66,90% Aandelen
6,30% Vastgoed
Prestaties*

Prestaties*

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/01/2020

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
NIW - netto-inventariswaarde
346,45 EUR
01/04/2020
BE0947717279
Eerste NIW 250,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 01/04/2020
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 29/02/2020

6,4% 3,2% 3,2% 5,8%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/01/2020

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
NIW - netto-inventariswaarde
1.027,84 EUR
01/04/2020
BE0947716263
Eerste NIW 1.000,00 EUR 04/01/2008
NIW bij aankoop
- -
De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. Ze wordt op iedere Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van de BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw). Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheersvennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 03/12/2007      Einde 01/04/2020
-

10 jaar

 

5 jaar

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 29/02/2020

6,4% 3,2% 3,2% 5,8%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar
* Het rendement en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en provisies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Dividenden

Couponnummer 1 2 3 4 5
Bruto 16,00 EUR 20,00 EUR 22,00 EUR 21,00 EUR 25,00 EUR
Netto 13,20 EUR 17,00 EUR 18,70 EUR 17,85 EUR 19,75 EUR
12/02/2009 11/02/2010 11/02/2011 22/12/2011 22/12/2012
Couponnummer 6 7 8 9 10
Bruto 27,00 EUR 27,00 EUR 25,00 EUR 24,00 EUR 28,00 EUR
Netto 21,33 EUR 21,33 EUR 18,75 EUR 17,52 EUR 19,60 EUR
20/12/2013 20/12/2014 17/12/2015 22/12/2016 21/12/2017
Couponnummer 11 12 - - -
Bruto 30,00 EUR 30,00 EUR - - -
Netto 21,00 EUR 21,00 EUR - - -
20/12/2018 20/12/2019 - - -
Bron: NN Investment Partners
Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,56% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

ING-effectenrekening: geen bewaarloon

Beurstaks:

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten (of conversiekosten): kapitalisatieaandelen 1,32% (maximaal 4.000 euro), uitkeringsaandelen 0%

Fiscaliteit:

 • De meerwaarden zijn belastbaar in toepassing van artikel 19bis WIB 92. Het is mogelijk dat het compartiment voor meer dan 10% in effecten die recht geven op een 'rentebetaling' belegt, waardoor de meerwaarde aan 30% belastbaar is.
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van uitkeringsaandelen voor beleggers Belgische inwoners.
 • Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een "welbepaalde Amerikaanse persoon" (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes bepaald door de CRS-standaard en FATCA.
Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website nnip.be.
Actief beheerd

Actief beheerd

De beheerders van Personal Portfolio volgen de financiële actualiteit op de voet. Zo kunnen zij proactief reageren op onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst.

De specialisten van NN Investment Partners selecteren voor u de best beheerde compartimenten binnen het gamma en spelen optimaal in op opportuniteiten die de internationale markten bieden. Bij de selectie van een compartiment kijkt NN IP onder meer naar de expertise van de beheerders en naar de regelmaat van de prestaties.

Drie profielen

Drie profielen

Personal Portfolio bestaat in drie profielen:

 • White voor gematigde beleggers
 • Yellow voor neutrale of 'goede huisvader'-beleggers
 • Orange voor dynamische beleggers
Erkend door onafhankelijke analisten

Erkend door onafhankelijke analisten

Personal Portfolio Orange kan ook prat gaan op een hoge rating bij Morningstar4, een onafhankelijke vennootschap die gespecialiseerd is in de audit van beleggingsfondsen. Op 30 november 2015 heeft Personal Portfolio Orange vier sterren, dat is de tweede beste score.

Globaal risicobeheer

Globaal risicobeheer

In woelige periodes is het belangrijk te kunnen rekenen op een geperfectioneerd en compleet risicobeheer. Dat vertaalt zich in een voldoende diversifiëring en een continue follow-up van de portefeuille. Daardoor schommelen de koersen minder en wordt het risico dus beter beheerd.

4 Achter de Morningstar-rating schuilt een wiskundige formule die het rendement in het verleden van een beleggingsfonds aanpast aan de kosten en het risico. Een fonds dat mooie prestaties boekt zonder overdreven risico te nemen of zonder overdreven hoge kosten aan te rekenen, scoort goed. Op basis van die score worden alle fondsen in hun Morningstar-categorie ondergebracht. De 10% hoogste scores krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% heeft vier sterren, de 35% in het midden drie sterren, de volgende 22,5% twee sterren en de 10% slechtste scores moet genoegen nemen met slechts één ster. Meer info over de ratings vindt u op www.morningstar.be of bij uw financiële dienstverlener.
Marktrisico

Marktrisico

Het marktrisico wordt als hoog beschouwd: het compartiment belegt in aandelen en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke risico's van dit type beleggingen.

Kredietrisico

Kredietrisico

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het compartiment is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een onderliggende belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de terugbetaling van uw belegging in het compartiment in het gedrang komt. Beleggingen in één specifieke regio zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere geografische regio's.

Wisselkoersrisico

Wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico wordt als hoog beschouwd. Het compartiment belegt in internationale aandelen. De wisselkoersschommelingen kunnen dus een invloed hebben op de resultaten van het compartiment.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

De belegger geniet geen waarborg of kapitaalbescherming in dit compartiment. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal leiden.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, verzoeken wij u de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het prospectus te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar in uw ING-kantoor, op deze site in de rubriek 'Documenten' of op www.nnip.be. Die documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans. De financiële dienst wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium.

Nog vragen?

Neem contact op